Zdě vložte informace o Vašem eshopu (adresa provozovny, kontakty atd.)
 
 

POLITIKA JAKOSTI

Vedení firmy PLASTOVÁ OKNA ALP přijímá následující prohlášení a zavazuje se je prosazovat tak, aby veškeré činnosti ve společnosti byly vykonávány v duchu tohoto prohlášení. Učiní veškerá opatření k tomu, aby se prohlášení stalo záležitostí všech zaměstnanců.

Vedení firmy PLASTOVÁ OKNA ALP vědomé si své zodpovědnosti za další rozvoj podniku a na základě hlubší analýzy situace na trhu dospělo k závěru, že pro zvýšení našeho podílu na trhu je nutno stanovit náročnější cíle a závazky především v oblasti jakosti.

Prvořadým zájmem je uspokojení požadavků zákazníků na jakost vyráběných plastových oken a dveří při dodržení všech obecných podmínek určených legislativními předpisy pro dané oblasti použití, jako je ekologie, bezpečnost, ochrana zdraví apod. Vyjádřením snah pracovního kolektivu firmy by mělo být zavedení systému managementu jakosti tak, aby mohl být získán a udržen certifikát systému managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001. K dosažení této náročné mety se vedení firmy zavázalo prosazovat svoji politiku jakosti v následujících oblastech:

Orientace na zákazníky
Hlavním cílem práce všech zaměstnanců firmy musí být spokojenost našich zákazníků s výrobky a službami, které jim dodáváme a poskytujeme. Názory, návrhy, připomínky či stížnosti zákazníků považujeme za cenný zdroj informací potřebný ke zlepšení a upevňování jakosti naší činnosti.


Partnersko-dodavatelské vztahy
Kvalita dodávek materiálů a služeb má zásadní vliv na výslednou kvalitu produktů a na hospodářské výsledky firmy. Proto je nezbytná úzká partnerská spolupráce se všemi dodavateli s cílem dosáhnout dlouhodobých a důvěryhodných vztahů.


Prevence chyb
Uplatněním zásad týmové spolupráce a osobní zodpovědnosti za jakost včetně včasného analyzování příčin stávajících i možných nežádoucích jevů a neshod trvale pečovat o systém managementu jakosti a zdokonalovat procesy a výrobky.


Orientace na zdroje
Vedení firmy klade důraz na výběr zaměstnanců, rozšiřování jejich odbornosti a motivaci k dosažení cílů v oblasti zvyšování kvality tak, aby byli schopni reagovat na měnící se požadavky stávajících i potencionálních zákazníků v souladu s požadavky zákonných norem. Vedení firmy vyžaduje od všech pracovníků pozitivní přístup k rozvíjení systému managementu jakosti. K tomu vytváří potřebné předpoklady zajištěním finančních zdrojů na vzdělávání pracovníků a také na opravy směřující ke zlepšení pracovního prostředí, ke zvýšení spolehlivosti výrobního zařízení a zvýšení bezpečnosti práce.


Snášenlivost se životním prostředím
Ochrana a šetrnost k životnímu prostředí je uplatňována při všech činnostech firmy a snahou vedení firmy je minimalizovat vznik odpadů. Veškeré vznikající odpady jsou tříděny a recyklovatelné materiály jsou upravovány pro další zpracování nebo předávány k využití bez úprav.